Adatkezelési tájékoztató

Név: Caleido IT-Outsource Kft. 
Székhely: 1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. 
Cégjegyzékszám: 01 09 962010
Adószám: 23362493-2-41 

I. Hatály, fogalmak

1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2020. október 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF-ben félkövérrel és aláhúzással jelöltük azon szerződési feltételeket, melyek lényegesen eltérhetnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

2. Jelen ÁSZF-ben a Caleido IT-Outsoure Kft. a továbbiakban Eladó, míg a vele szerződéses jogviszonyban álló fél a Vevő, míg Eladó és Vevő együttesen Felek elnevezéssel szerepel.

3. Vevő képviseletében képviselő eljárása elfogadható, azonban Eladó nem köteles vizsgálni a Vevő és képviselője közötti meghatalmazás tartalmát, a képviselt terjedelmét. Amennyiben Vevő képviselővel jár el, és bármely jelen ÁSZF-ben rögzített dokumentumot Vevő képviselője írja alá, Eladót semminemű felelősség nem terheli akkor, ha Vevő a képviselője által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítetteket nem fogadja el.

4. A Felek Szerződéses Nyilatkozata és jelen ÁSZF együtt alkotják Felek szerződését (továbbiakban: Szerződés).

5. Vevő által megrendelt, Eladó által szállított áru vagy teljesített szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben összefoglalóan Termék elnevezéssel szerepel.

6. Szállítási bizonylatnak minősül az átadás átvételi jegyzőkönyv, a fuvarlevél, a szállító levél és szerviz munkalap. 

7. Jelen dokumentum az Eladó és a vele szerződéses jogviszonyban álló Vevők általános szerződéses jogait és kötelezettségeit, elszámolási és fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződéses feltételt hivatott meghatározni. Vevő tudomásul veszi, hogy – Felek eltérő megállapodása hiányában – megrendelése minden esetben a Eladó jelen ÁSZF-jének elfogadását is jelenti, bármely külön erre irányuló nyilatkozata nélkül is. 

II. Szerződéses Nyilatkozatok

1. Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, ezek visszaigazolása, elfogadása, az egyedi, nevesített szerződések, valamint mindezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez elsődlegesen írásbeli forma szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok postai úton, futárral vagy e-mail útján, valamint személyes kézbesítéssel továbbíthatók, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített módjától eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem hoz létre szerződést. Ebben az esetben Eladó konkrét teljesítési kötelezettsége csak akkor jön létre, ha Vevő kifejezetten elfogadta Eladó ajánlatát.

2. A jelen ÁSZF és az Eladó ajánlata elfogadottnak tekinthető, ha Vevő az Eladó ajánlatát elfogadva megteszi a megrendelést vagy az Eladó megrendelésre tett visszaigazolásában rögzítettekre 3 (három) napon belül bármilyen írásos formában nem tesz észrevételt vagy egyéb ráutalással (pl. a vételár vagy a vételár egy részének átutalásával), illetve a Termék átvételével annak tudomásulvételét kifejezésre juttatja. 

3. Eladó ajánlati kötöttsége a 10 (tíz) nap lejártával megszűnik, ezen időszakot követően a szerződési kötelezettsége alól mentesülhet. Eladó ajánlatára és teljesítésére kizárólag a megrendelésre tett visszaigazolása és a jelen ÁSZF együttesen a mérvadók abban az esetben is, ha Vevő eredeti megrendelésében más előírások szerepelnek.

4. Bármely Eladó által Vevő rendelkezésére bocsátott dokumentáció (rajz, darabjegyzék stb.) tulajdon- és szerzői jogát Eladó kifejezetten fenntartja, ezeket a Vevő harmadik személy részére – Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – nem teheti hozzáférhetővé. Eladó kötelezi magát, hogy a Vevő Eladó rendelkezésére bocsátott bármely dokumentációját bizalmas anyagként kezeli. Eladó nem köteles vizsgálni, hogy harmadik fél oltalmi joga a Vevő megrendelésével érintett, azonban nem Eladó tulajdonát képező termékre kiterjed-e, ezen a címen Eladó mindennemű felelősséget kizár.

5. A Szerződéses Nyilatkozat hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, különösen a terveket, jóváhagyásokat, technológia leírásokat, számlákat, jegyzőkönyveket és minden egyéb iratot is.

III. Vevő és Eladó jogai és kötelezettségei

1. Eladó jogosult a Termékek gyártatásáért és leszállításáért a vételárra. Eladó külön megállapodás hiányában a szállítást/fuvarozást/szállítmányozást nem vállalja.

2. Eladó jogosult aktív pr és marketing tevékenységgel Vevőket toborozni, részükre célzott hirdetéseket és akciókat megjeleníteni. Eladó jogosult az árképzését saját szempontjaira tekintettel differenciálni.

3. Eladó leterheltségétől függően vállalja tájékoztató árajánlatok megküldését a Vevő részére. Eladó a tájékoztató árajánlatokat saját szakmai ismeretei felhasználásával az átlagosan rendelt Termékekre figyelemmel teszi meg, a végleges ár a Vevő által választott tulajdonságok és kiegészítők specifikálásával változhat.

4. Az árajánlat elfogadása esetén Vevő köteles legalább emailben megrendelés-visszaigazolást küldeni az Eladó részére. 

5. Megrendelés-visszaigazolás esetén az Eladó díjbekérőt vagy előlegszámlát állít ki a Vevő részére az előlegfizetési kötelezettség teljesítése érdekében. Az előleg beérkezését követően az Eladó megküldi a Vevő részére a Termékekkel kapcsolatos gyártási rajzokat, melyek a Vevő által megadott specifikációkat tartalmazzák.

6. A Vevő a gyártási rajzok megküldését követően köteles azokat ellenőrizni és a hibákat jelezni az Eladó részére. A Vevő különösen köteles ellenőrizni a Termékek típusát, üvegezését, színét, esetleges mintázatát, extra kiegészítőket, nyitási irányát. Eladó a Termékek gyártatását kizárólag abban az esetben indítja el, ha a Vevő a gyártási rajzokat jóváhagyta. E körben a Vevő kizárólag akkor élhet szavatossági vagy más igénnyel, ha a részére leszállított Termékek a gyártási rajzoknak nem felelnek meg. A gyártási rajzok jóváhagyása a Vevő kizárólagos kötelezettsége.

7. Az Eladó lehetőség szerint egy héttel a Termékek Magyarországra (telephelyre) történő beérkezés előtt tájékoztatja a Vevő a szállítás várható időpontjáról. 

8. Az Eladó esetenként ajánlhat mind a szállításra, mind a beépítésre szakembereket a Vevő kifejezett kérésére, mellyel kapcsolatosan a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó semmiféle felelősséget nem vállal az ajánlott szakemberekért, ajánlása kizárólag arra vonatkozik, hogy tudomása szerint foglalkoznak beépítéssel vagy szállítással. Az Eladó nem járt el ezen személyek képviselőjeként, ügynökeként vagy más jogviszony alapján.

9. Eladó nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt az Eladó okozta és a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Eladó felelőssége bármely vevői igény érvényesítése esetén csak az általa elvégzett nettó vállalási díj 15 %-a összegének erejéig áll fenn. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség a Ptk. szerint alakul.

IV. Ár és fizetés

1. Az Eladó az eladási áron történő teljesítést kizárólag abban az esetben vállalja, ha az ajánlat elküldése és az ajánlat elfogadása közötti időben a HUF/EUR árfolyam nem változott 10%-nál nagyobb mértékben – ilyen változás esetén haladéktalanul értesíti a Vevőt, aki dönthet a különbözet megfizetéséről vagy a szerződéstől következmények nélkül elállhat. Felek eltérő megállapodásának hiányában a megállapodott ár tartalmazza az Eladó székhelyére vagy telephelyére (fióktelepére) történő szállítás és a csomagolás költségeit, kivéve a különleges szállítás és csomagolás eseteit, melyről Felek a Szerződéses Nyilatkozataikban rendelkeznek. Eladó kizárólag szilárd talajra helyezett vagy még a szállítójárművön található Terméket ad át a Vevőnek, minden esetben a Vevő köteles a saját szállítójárműre történő felrakodásra, a kárveszélyt ő viseli.

2. A fizetés módja átutalás vagy készpénzbefizetés. A vételár 50%-a (előlegként) a megrendelés elfogadását követően a megküldött előlegszámla alapján, további 50%-a a Termékek átvételét megelőzően készpénzben vagy előre utalással – az előzetes megfizetés hiányában az Eladó nem köteles a Termékeket a Vevőnek átadni. A második 50%-ról az Eladó lehetőség szerint a szállítást megelőző hét pénteki napján küldi meg a számlát a Vevő részére. Az első 50%-nyi előleg megfizetése és a gyártási rajzok visszaigazolása a gyártás megkezdésének feltétele.

3. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az Eladó által kiállított számla összege minden levonás nélkül az Eladó bankszámláján jóváírásra került vagy az a házipénztárba bevételezésre került. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása (így jótállási igény, érdekmúlás jogcímén), vételár csökkentése, amelyekhez Eladó előzetesen írásban nem járult hozzá.

4. Eladó a késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is. A késedelmi kamat mértéke a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A tárgyévben meg nem fizetett kamat minden év december 31. napjával tőkévé válik.

Eladó a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását igényelheti, ha az ellenszolgáltatás időben való teljesítése veszélyeztetve van, vagy az Eladó megrendelésre tett visszaigazolása után olyan körülmények váltak ismertté, amelyek a Vevő hitelképességét csökkentik. Ilyen esetekben az Eladó a teljesítést a pénzügyi fedezet biztosításáig visszatarthatja, vagy elállhat a szerződéstől, továbbá a felmerült kárának megtérítését kérheti. 

5. Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult Eladó számlájába történő beszámításra.

V. Teljesítés módja és ideje

1. Eladó szerződésszerűen EXW („ex works”) fuvar paritási szabályok szerint teljesít. Eladó a rész- és előszállítás jogát fenntartja, külön vevői hozzájárulás nélkül is. Eladó a Terméket a fuvaroztatás, szállítmányozás esetén csak és kizárólag a Vevő külön kérésére és költségére biztosítja, és csak a Vevő által megjelölt kockázati körben.

2. Ha a Termék átadása Eladótól független körülmények miatt késedelmet szenved, a kárveszély a szállítási készre-jelentés napjától a Vevőre száll át, azonban – a Vevő külön kérésére és költségére – ebben az esetben is gondoskodik Eladó a Vevő által igényelt biztosítás megkötéséről. Eladó a Vevőt tájékoztatta arról, hogy a Termékeket külföldről szerzi be a kedvezőbb ár elérése érdekében, ennek kockázataival a Vevő tisztában van.

3. A szállítás során bekövetkezett, a Termék felhasználhatóságát nem akadályozó sérülés vagy a Termék mennyiségi hiánya miatt a Termék Vevő általi átvétele nem tagadható meg. Vevő köteles a terméket jelentéktelen hiányosságok észlelése esetén is átvenni, azonban a felfedezett hiányt és hibát az átvételtől számított 5 naptári napon belül köteles Eladó felé írásban jelezni, ezen határidő lejártát követően elkésett kifogásnak minősül, annak minden jogkövetkezményével együtt.

4. A Termék átadás-átvétele szállítási bizonylat, vagy egyéb dokumentum (pl. vevőszolgálati munkalap) Vevő általi aláírásával történik. Vevő nevében Vevő munkavállalója/ alkalmazottja/ megbízottja/ alvállalkozója/ egyéb teljesítési segédje is jogosult a szállítási bizonylatot, vagy egyéb dokumentumot aláírni.

5. Eladó ajánlatában szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Az érvényes teljesítési határidőt Eladó a megrendelés visszaigazolásában adja meg, miután minden műszaki és szállítási kérdés a Vevővel tisztázásra került, és a Vevő az előleget megfizette. A Termék szállíthatóságának, illetve a szolgáltatás elvégzésének készre-jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, abban az esetben is, ha annak elszállítása vagy feladása, illetve átadása bármilyen okból nem lehetséges.

6. Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Eladó önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelmének megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha az Eladó felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűntéről Eladó a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja. Eladó a vis maior esetében jogosult – egyéb jogainak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szerződés fenntartása Eladó érdekeinek egyéb jelentős sérelmét idézi elő. A Felek kölcsönösen vis maiornak tekintik a koronavírus vagy más hasonló tömeges megbetegedés hatásait.

7. Eladó önhibáján kívül bekövetkező késedelme önmagában nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy felmondja azt, továbbá ilyen esetben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatt kártérítési igény nem támasztható.

8. Ha a teljesítés a Vevő kérésére húzódik el, Eladó a Termék készre-jelentését követő 1 (egy) héten túl felszámítja a tárolási költséget, amely saját tárolás esetén naponta a tárolással érintett termékek bruttó értékének 0,5%-a. Amennyiben méltányos – írásban közölt – póthatáridőn belül sem kerülhet sor a teljesítésre, a további tárolás helyett Eladó a Termék felett rendelkezhet, valamint új szállítási határidőt jelölhet meg. 

Eladó jogosult ezen esetekben Vevővel szemben érvényesíteni az ezzel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is.

VI. Szavatosság

1. Eladó a szavatosság időtartama alatt a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

2. A kellékszavatossági igény határidőben érvényesíthető. A kellékszavatossági idő fogyasztó Vevő esetén 2 év, minden más esetben 1 év a teljesítéstől számítottan – átvételi késedelem esetén a kárveszély átszállásától számítottan.

3. Eladó elsődlegesen kijavítja, vagy – amennyiben a javítás nem lehetséges – telephelyén kicseréli azt a Terméket, amely bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtt fennálló okból – különösen a konstrukció, alapanyag vagy kivitelezés hibája miatt – hibásnak minősül. Továbbá amennyiben a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, vagy Eladó nem vállalja, abban az esetben a kifogásolt Terméket a vételáron visszavásárolja vagy a hibás részek költségmentes visszajuttatása ellenében az eredeti megrendelésnek megfelelő új darabokkal térítésmentesen pótolja. A Termék visszaszállítása kizárólag Eladó előzetes beleegyezése mellett történhet, ellenkező esetben a visszaszállítást nem kell elfogadnia, nem köteles annak költségét vállalnia, továbbá nem kötelezhető pótlás küldésére, illetve/és a Terméket a feladó költségére és kockázatára tárolja. 

Eladó szavatossági kötelezettségének teljesítésére kizárólag a telephelyén köteles.

4. A szavatosság nem terjed ki a szakszerűtlen működtetés, illetve hanyag kezelés (különösen a legalább évi egyszeri karbantartás hiánya, a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás stb.), vagyis a Vevőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra, hibákra. Eladó mentesül a jótállási és szavatossági kötelezettsége alól, ha a Vevő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja részére a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez az erre vonatkozó kiértesítés ellenére, továbbá, ha a Vevő vagy harmadik személy Eladó előzetes beleegyezése nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat a Terméken.

5. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni. Fogyasztó Vevő esetén a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belüli közlés határidőben megtettnek számít.

6. A javítás, illetőleg a pótszállítás közvetlen költségeit – feltéve, hogy a reklamáció helytállónak bizonyult -, valamint a pótalkatrészt és a velejáró feladási költségeket Magyarország területén Eladó vállalja.

7.. A termékre vonatkozó szavatosság eredeti időtartama a javítás vagy a kicserélés időtartamával meghosszabbodik.

8. A fentieken túlmenően a Vevő egyéb igényt nem támaszthat, különösen nem a következménykárok (pl. termeléskiesés, gépkárosodás) megtérítésében, ide értve azt az esetet is, ha egy esetleges kivitelezésen a szakiparok a Termékek hiánya vagy hibája miatt nem tudnak továbbhaladni. Ha a Terhelő meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási, tárolási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában Vevő köteles viselni.

9. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Vevő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kijavítást vagy a kicserélést Eladó nem vállalta, ezen kötelezettségének nem tudott eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. 

10. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Termék javítása nem Eladó szavatossági kötelezettségébe tartozik úgy Vevő köteles Eladónak a javítással összefüggő minden felmerült és igazolt költségét és kárát megtéríteni.

11. Minden Eladó által teljesített Termék szavatossági időtartam alatti meghibásodása esetén az Eladóhoz kell fordulni a hiba szakszerű megállapítása és elhárítása érdekében, melynek elérhetősége: info@plastwin.hu. A kellékszavatossági igény érvényesítésének feltételei:1) A hiba pontos közlése, 2) Vevő igazolása, hogy a terméket az Eladótól vásárolta.

VII. Elállás a szerződéstől, a szerződés felmondása

1. A Vevőt nem illeti meg az elállás joga. Fogyasztó Vevő esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) c) pontja alapján nem jogosult elállni a szerződéstől, mely szerint: „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.” A Termékeket az Eladó ugyanis kifejezetten a Vevő mm-pontosan megadott méretei szerint gyártatja le, azok egyedi, nem kereskedelmi forgalomban kapható méretek.

2. Eladónak joga van a Szerződést, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszüntetni, az alábbi esetekben: > A bíróság a felszámolási eljárásban a Vevő fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul. > Vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak Eladó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget; > Vevő megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között kötött külön megállapodásban rögzített kötelezettségét és Eladó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit.

3. Az előre nem látható – a V.6. pontban jelzett – események bekövetkeztével, amennyiben ezek a teljesítést jelentős mértékben befolyásolják, vagy súlyosan elnehezítik, valamint, ha a teljesítés részleges vagy teljes lehetetlensége utólag derül ki, Eladó a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállhat, vagy felmondhatja azt azzal, hogy ennek folytán semmiféle kártérítési vagy egyéb igény Eladóval szemben nem támasztható.

4. Eladó ezen elállási vagy felmondási joga gyakorlásának feltétele, hogy erről a Vevőt haladéktalanul értesítenie kell. Az elállásra abban az esetben is sor kerülhet, ha ezt megelőzően a Vevővel a szállítási határidő meghosszabbításában megállapodott.

VIII. Egyéb feltételek

1. A jelen ÁSZF-től eltérő, azt kiegészítő, vagy módosító bármilyen nyilatkozat kizárólag akkor juttatható érvényre, ha azt Eladó írásban visszaigazolta. Írásbelinek minősül az e-mail útján adott közlés is.

2. A Szerződéses Nyilatkozatok vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti további rendelkezéseinek érvényességét. Felek az érvénytelen rendelkezés helyett kötelesek olyan érvényes rendelkezést elfogadni, mely a Felek eredeti szerződéses szándékához legközelebb áll.

3. Felek kötelesek az ajánlat, illetve a szerződés, ill. annak teljesítése alapján az egymás tevékenységével kapcsolatosan szerzett műszaki vagy üzleti információkat harmadik személyekkel szemben üzleti titokként kezelni és pedig a szerződés megszűnése után is addig, amíg ezek az információk más módon általánosan ismertté nem váltak, kivéve, ha a Felek erről a titoktartási igényről írásban előzetesen lemondanak. Felek alkalmazottai, közreműködői és azok alkalmazottai is ennek megfelelően titoktartásra kötelesek. Felek felelősek azért, hogy saját és közreműködői és annak alkalmazottai a kötelezettségeket betartsák. A Szerződéses Nyilatkozat, annak részletei, vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármely adat, csak a Felek előzetes írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.

4. Vevő szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202.§-ában meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag Eladó által jóváhagyott és aláírt, írásbeli szerződéssel lehetséges. 

5. A szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, a Felek arra jogosult képviselőinek aláírásával lehetséges, az írásbeliség kikötésének megváltoztatása is csak írásban történhet.

6. Felek megállapodnak abban, hogy az egymás címére a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Felek megállapodnak, hogy a napi ügymenettel kapcsolatos egymás közötti írásbeli kommunikáció alapvető – a jogszabályokban meghatározott eseteken felüli – formájaként az e-mailen történő levelezést is elfogadják.

7. A jelen ÁSZF kizárólagos érvényű; a Vevőnek azzal ellentétes, vagy a jelen ÁSZF-től eltérő szerződéses, illetve általános üzleti feltételeit Eladó nem ismeri el, hacsak azok érvényesülését kifejezetten írásban nem hagyta jóvá. Jelen ÁSZF akkor is irányadó, ha a Vevő ezzel ellentétes, vagy a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeinek ismeretében a Termék teljesítését elfogadta, vagy annak vételárát Eladó részére megfizette. Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják.

8. Felek között a Szerződéses Nyilatkozatok és jelen ÁSZF együttműködésük és jogviszonyuk valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződéses Nyilatkozatokba és a jelen ÁSZF-be nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Szerződéskötést követő szóbeli megállapodások, különösen szerződéses, illetve a jelen ÁSZF utólagos módosításai és valamint mindenféle kiegészítő megállapodás érvényességéhez ugyancsak Eladó írásbeli visszaigazolása szükséges. 

9. Az esetleges vitás kérdéseket a Felek minden esetben megkísérlik békés úton, egyeztetéssel rendezni. Erre vonatkozó megegyezés hiányában Felek értékhatártól függően a Monori Járásbíróság, illetékességét kötik ki.

10. Felek a Ptk. 6:25. §-tól el kívánnak térni, és az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.

11. A szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére kizárólag a Felek, valamint a szerződéses jogviszonyukban arra kifejezetten feljogosított harmadik személyek jogosultak. A szerződéses jogviszonyukban kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.

12. A jelen ÁSZF-ben, valamint Szerződéses Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, előírásai az irányadóak.